Breast, Cervical & Colon Health Program – SomTV presents.

Posted on 19th November 2014 in Programs

BCCHP_Logo_091009

20141106111705338-1

Fiiri ikhtiyaaradaada caymiska caafimaadka ee cusub!

Haddii aad haysatid caymis caafimaad waxay hadda bixiyaan kharashka baadhitaanka kaansarta naasaha, surka ilmo-galeenka iyo malawadka. Wac qorshahaaga caymiska caafimaadka si aad u weydiisid inay daboolaan kharashka baadhitaanadaas.

Haddii aanad haysan caymis caafimaad ama haddii aanad awoodiin inaad mid yeelatid, hadda waxa aad haysataa laba ikhtiyaar oo cusub:

IS Qor Ikhtiyaaradan Cusub!
Booqo: www.wahealthplanfinder.org
wac: 1-855-923-4633
TTY/TDD: 1-855-627-9604

Number Of Reads 788

comments: Closed